Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Laenuvahendaja oü krediidivahendusteenuse privaatsuspoliitika

Laenuvahendaja OÜ, Eesti seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing registrikoodiga 14796586, asukohaga Hobujaama 4, Tallinn 10151, Eesti Vabariik (edaspidi „Laenuvahendaja“) pakub klientidele juurdepääsu veebiplatvormile www.vordleja.ee või muule Laenuvahendaja koostööpartneri veebiplatvormile (edaspidi „Veebileht“), mille kaudu on klientidel võimalik küsida krediidipakkumisi mitmelt krediidiandjalt esitades Veebilehe kaudu ühe krediiditaotluse, ning näha krediidiandjate poolt tehtud krediidipakkumisi (edaspidi „Teenus“).

Teenust saavad kasutada Eesti võlaõigusseaduse § 1 lg 5 tähenduses tarbijana käsitletavad Eesti residendid (edaspidi „Andmesubjekt“), kes on käsitletavad andmesubjektidena Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, alusel (edaspidi „Üldmäärus“).

Käesolev privaatsuspoliitika sätestab reeglid Andmesubjekti isikuandmete töötlemisele, kellele Laenuvahendaja osutab Teenust.

Laenuvahendaja roll

Laenuvahendaja määrab iseseisvalt ja üksinda Andmesubjekti isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Laenuvahendaja ei saa oma koostööpartneritest krediidiandjatelt, kelle krediiditeenuseid Laenuvahendaja Veebisaidil vahendab, mistahes juhiseid Andmesubjekti isikuandmete töötlemiseks.

Kogutavad andmed

Laenuvahendaja töötleb Veebilehe vahendusel järgmisi Andmesubjekti isikuandmeid:

Tuvastamisandmedees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht, isikut tõendava dokumendi liik ja number
Kontaktandmed e-posti aadress, telefoninumber, aadress
Krediiditaotlusega seotud andmed krediidisumma, krediidiperiood, orienteeruva kuumakse suurus, krediidi kasutusotstarve (sh soov olemasolevaid laenu refinantseerida, pangakonto nr
Krediidivõimelisust iseloomustavad andmed sissetulekud (bruto- ja netosumma), elukoha liik, sissekolimise aasta ja kuu, igakuised kulud eluasemele, andmed olemasolevate kehtivate laenukohustuste kohta (sh laenu liik, laenusumma, igakuine laenumakse, laenuandja), maksehäired, perekonnaseis, ülalpeetavad, tööandja nimi, tööliik, amet, töökohal alustamise aeg (aasta ja kuu)
Seadusega nõutavad andmed andmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks hoolsusmeetmete kohaldamiseks, sh kas Andmesubjekt on riikliku taustaga isik (inglise keeles Politically exposed person); kas Andmesubjekt on finantssanktsiooni subjekt
Kaebused ja ettepanekud Andmesubjekti poolt esitatud kaebuste või ettepanekutega seotud andmed või mis tahes muud Andmesubjekti poolt Laenuvahendajale esitatud päringud
Veebilehe andmed andmed, mida Laenuvahendaja kogub Veebilehe küpsiste abil, näiteks andmed seadme kohta, millega Veebilehte külastatakse (mudel, nimi, IP-aadress), andmed eelistuste kohta (nt Andmesubjekti keele eelistus Veebilehel), Veebilehe kasutamise kohta
Turundusteave andmed selle kohta, kas Andmesubjekt soovib saada Laenuvahendajalt turundusteavet Laenuvahendaja Teenuse kohta või Laenuvahendaja koostööpartneritest krediidiandjate teenuste kohta, turundusteabe edastamise viis (kõne, sms, e-mail, vms)

Laenuvahendaja töötleb Andmesubjekti kohta isikuandmeid, mida ta saab nii otse Andmesubjektilt kui ka kolmandatest allikatest (nt andmed Andmesubjekti maksehäirete kohta, andmed finantssanktsioonide kohta, andmed krediiditaotluste kohta).

Isikuandmete avaldamine Laenuvahendajale on vabatahtlik, kuid kui Andmesubjekt otsustab andmeid mitte avaldada, siis ei saa Laenvahendaja Andmesubjektile Teenust osutada.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Laenuvahendaja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

AndmekoosseisudEesmärkÕiguslik alus
Tuvastamise andmed

Veebilehe kasutamise ja Teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks;

Andmesubjekti krediiditaotluse menetlemiseks;

Leping (ÜM art 6 (1)-b))
Tuvastamise andmedVältimaks rahapesu ja terrorismi rahastamist ja pettust ning õigusaktidega ettenähtud hoolsusmeetmete kohaldamiseks, samuti järgimaks kehtestatud finantssanktsioone;Seadusest tulenev Kohustus (ÜM art 6 (1)-c)
Kontaktandmed

Veebilehe kasutamise ja Teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks;

Andmesubjekti krediiditaotluse menetlemiseks;

Andmesubjektiga suhtlemiseks, sh elektrooniliste kontaktandmete (s.o. telefoninumber, e-posti aadress) kasutamine meeldetuletuste tegemiseks seoses pooleliolevate krediiditaotlustega;

Leping (ÜM art 6 (1)-b))
Krediidi taotlusega seotud andmedAndmesubjekti krediiditaotluse menetlemiseks;Leping (ÜM art 6 (1)-b))
Krediidivõimelisust iseloomustavad andmed

Andmesubjekti krediiditaotluse menetlemiseks;

Veendumaks Andmesubjekti sobivuses Teenuse saamiseks

Leping (ÜM art 6 (1)-b))
Seadusega kohustatud andmedSeadusest tuleneva kohustuse täitmiseksSeadusest tulenev Kohustus (ÜM art 6 (1)-c)
Kaebused ja ettepanekudVeebilehe ja Teenuse edasi arendamiseks, paremaks muutmiseksLaenuvahendaja õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))
Veebilehe andmed

Veebilehe analüütika tegemiseks selleks, et saada aru Andmesubjektide eelistusest ja milliseid funktsioone Andmesubjektid Veebilehel kasutavad;

Uute toodete ja teenuste arendamiseks ja olemasolevate toodete parendamiseks

Laenuvahendaja õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))
TurundusteaveTeenuse ja/või Laenuvahendaja koostööpartnerist krediidiandjate teenuste tutvustamiseks ja pakkumiste tegemiseksNõusolek (ÜM art 6 (1)-a))

Automatiseeritud otsus või profileerimine

Laenuvahendaja võib Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel kasutada automatiseeritud otsustusprotsessi. Eelkõige selleks, et analüüsida Andmesubjekti poolt krediiditaotluses esitatud andmete vastavust Krediidiandjate poolt krediidi andmisele kehtestatud tingimustega. Juhime tähelepanu, et Laenuvahendaja ei ole krediidiandjaks ning ei langeta Andmesubjekti osas laenu andmise otsust.

Lisaks võivad automatiseeritud otsustusprotsessi kasutada ka Laenuvahendaja koostööpartneritest krediidiandjad. Krediidiandjad on iseseisvad vastutavad töötlejad Üldmääruse mõttes ning seetõttu teavitavad krediidiandjad ise Andmesubjekti nende poolt läbiviidavast automatiseeritud otsustusprotsessist ning selle tingimustest.

Isikuandmete säilitamine

Laenuvahendaja ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat. Andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitatakse üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

Isikuandmete edastamine ja töötlemine krediidiandjate poolt

Laenuvahendaja edastab Andmesubjektide isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes on Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel käsitletavad iseseisva vastutava töötlejana. Nende hulka kuuluvad Laenuvahendaja koostööpartneritest krediidiandjad, kelle pakkumisi Laenuvahendaja Andmesubjektile vahendab. Pakkumiste tegemiseks ning lepingu sõlmimiseks võivad krediidiandjad töödelda Andmesubjektide isikuandmeid ning koguda lisaks taotluses esitatud andmetele andmeid ka teistest allikatest, näiteks avalikud andmekogud ja registrid (Rahvastikuregister, Maksu- ja Tolliamet, Äriregister, jne) või krediidiandjaga samasse gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Krediidiandjad lähtuvad enda poolt avaldatud isikuandamete töötlemise reeglitest, millega on võimalik tutvuda krediidiandjate avalikel kodulehtedel ning milles toodud tingimustega Andmesubjekt Laenuvahendaja teenust kasutades nõustub. Samuti võib Laenuvahendaja edastada isikuandmeid maksehäirete registri pidajale, ametiasutustele ja õiguskaitseorganitel ja ka muule kolmandale isikule, kes töötleb Andmesubjekti isikuandmeid Laenuvahendaja volitusel.

Laenuvahendaja volitusel võib Andmesubjekti isikuandmeid töödelda Laenuvahendaja poolt Teenuse osutamist toetavad teenuse pakkujad, nagu näiteks pilveteenuse osutaja, raamatupidamistarkvara ja kliendihaldustarkvara pakkuja, audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule või mis tahes muule isikule, kes osutab Laenuvahendajale teenust (nt IT-teenus). Laenuvahendaja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid ka teistele Laenuvahendaja emaühingu Oy Salus Group AB ettevõtetele, kes töötlevad sellisel juhul Andmesubjekti isikuandmeid Laenuvahendaja volitusel. Laenuvahendaja on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kolmandad isikud, kellele Laenuvahendaja Andmesubjekti isikuandmeid edastab, võivad asuda nii Euroopa Liidus kui ka riikides, mille puhul ei ole Euroopa Komisjon andmekaitse taset hinnanud või pidanud seda oma otsusega piisavaks. Piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu ei pruugi nimetatud riikides olla tagatud isikuandmete turvalisus, sh kaitstus mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest, selliselt nagu see on tagatud Euroopa Liidus.

Laenuvahendaja tagab asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamise, kui Andmekaitse isikuandmeid edastatakse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu.

Isikuandmete turvalisus

Laenuvahendaja on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid selleks, et Andmesubjekti isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Seda ka siis kui isikuandmeid edastatakse välisriiki. Kui Andmesubjekt soovib koopiat välisriiki edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, siis tuleb Laenuvahendajale esitada vastavasisuline taotlus.

Andmesubjekti isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on seoses isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

Laenuvahendajal on õigus keelduda Andmesubjekti taotluse täitmisest, põhjendades Andmesubjektiile keeldumise aluseks olevaid asjaolusid.

Küpsised

Laenuvahendaja kasutab Veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis paigaldatakse automaatselt Andmesubjekti seadmesse Andmesubjekti veebibrauseri poolt. Küpsiseid kasutatakse selleks, et koguda informatsiooni Veebilehe kasutuse kohta. Lisateave küpsiste kasutamise ning küpsiste keelamise kohta on leitav veebilehelt www.allaboutcookies.org.

Veebilehel võidakse kasutada järgmisi küpsiseid:

Kui Andmesubjekt ei soovi teatud küpsiste kasutamist, on Andmesubjektil õigus keelata küpsiste kasutamine, võttes ühendust Laenuvahendajaga e-posti aadressil klienditeenindus@vordleja.ee.

Kui Andmesubjekt soovib küpsiste kasutamise täielikult keelata, siis võib Andmesubjekt muuta vastavalt enda brauseri seadeid. Kuid selle tulemusel ei pruugi Veebileht funktsioneerida korrapäraselt ja/või mõned Veebilehe funktsioonid ei pruugi olla Andmesubjektile kättesaadavad.

Tingimuste muutmine

Laenuvahendajal on õigus käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ning vastavalt Laenuvahendaja Teenuse osutamise tingimustele.

Kontaktandmed

Isikuandmete töötlemist puudutavad küsimuste või taotluste korral palub Laenuvahendaja ühendust võtta e-posti aadressil klienditeenindus@vordleja.ee.

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste osas soovitame esmalt ühendust võtta Laenuvahendajaga, kuid Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebuste lahendamiseks ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Laenuvahendaja on määranud endale andmekaitsespetsialisti, kelleks on Meelis Tambla (e-posti aadress: andmekaitse@vordleja.ee).

Andmesubjekt kinnitab krediiditaotluse esitamisega, et ta on tutvunud käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud isikuandmete töötlemise tingimustega.