Üldtingimused | Võrdleja.ee

Üldtingimused

Laenuvahendaja oü krediidivahendusteenuse üldtingimused

Üldsätted

Laenuvahendaja OÜ, Eesti seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing registrikoodiga 14796586, asukohaga Hobujaama 4, Tallinn 10151, Eesti Vabariik (edaspidi „Laenuvahendaja“) pakub klientidele juurdepääsu veebiplatvormile www.vordleja.ee või muule Laenuvahendaja koostööpartneri veebiplatvormile (edaspidi „Veebileht“), mille kaudu on klientidel võimalik küsida krediidipakkumisi mitmelt krediidiandjalt esitades Veebilehe kaudu ühe krediiditaotluse, ning näha krediidiandjate poolt tehtud krediidipakkumisi (edaspidi „Teenus“).

Teenust saavad kasutada Eesti kliendid (edaspidi „Sina“), kes on käsitletavad tarbijana Eesti võlaõigusseaduse § 1 lg 5 tähenduses.

Sul on lubatud kasutada Teenust vastavalt kasutamise ajal kehtivatele Tingimustele ja kohaldatavatele õigusaktidele. Tingimusi kohaldatakse kõigile kasutaja poolt Teenusega seoses tehtud toimingutele, sõltumata sellest, millist seadet Teenusele juurdepääsemiseks on kasutatud. Teenuse teatud osade või funktsionaalsuste kasutamiseks võidakse kohaldada muid, Teenuses eraldi sätestatud tingimusi või juhiseid.

Tingimused moodustavad lepingu Sinu ja Laenuvahendaja vahel ning need määravad Sinu ja Laenuvahendaja Teenusega seotud õigusi ja kohustusi.

Tingimustega nõustumisega ja Teenuse kasutamisega kinnitad Sa, et Sa oled Tingimused tähelepanelikult läbi lugenud ja neist aru saanud ning kohustud Tingimusi täitma; samuti nõustud Sa võimalike Veebilehel ja Teenuses eraldi sätestatud tingimuste ja juhistega, ning kohustud neid järgima.

Teenus, Tingimused ja klienditugi on kättesaadavad eesti keeles. Klienditugi on kättesaadav telefoni ja e-posti teel ning Veebilehel oleva kontaktivormi kaudu.

Teenusepakkuja

Teenust pakub Laenuvahendaja.

Laenuvahendaja põhitegevusala on krediidi vahendamine.

Eesti Finantsinspektsioon (aadress Sakala 4, Tallinn, 15030, Eesti Vabariik, telefon + 372 668 0500, e-mail info@fi.ee) on väljastanud 07.12.2020 Laenuvahendajale krediidi vahendaja tegevusloa nr 4.1-1/189 ning teostab järelevalvet Laenuvahendaja tegevuse üle.

Selguse huvides, Laenuvahendaja ise ei anna krediiti ning tegutseb üksnes vahendajana Sinu ja krediidiandjate vahel. Krediiti annavad ainult krediidiandjad.

Laenuvahendaja teeb oma tegevuse raames koostööd erinevate koostööpartneritest krediidiandjatega. Koostöösuhete loomine ja lõpetamine krediidiandjatega on osa Laenuvahendaja igapäevasest tegevusest, mida vormistatakse vastavate koostöölepingutega vastavalt vajadusele.

Laenuvahendaja ei tegutse üksi krediidiandja esindajana või krediidiandja nimel.

Teenuse kirjeldus

Teenuse raames on Sul võimalik taotleda tsentraliseeritult krediiditooteid mitmelt krediidiandjalt. Teenuse funktsionaalsus seisneb selles, et Sa lood ühe krediiditaotluse vastavalt soovitud krediidisummale ja tagasimakse perioodile. Laenuvahendaja seejärel edastab Sinu krediiditaotluse koostööpartneritest krediidiandjatele. Krediidiandjad vaatavad Sinu krediiditaotluse läbi ning saavad esitada krediiditaotluse alusel oma krediidipakkumised. Laenuvahendaja ei tee krediidiotsuseid, vaid tegutseb üksnes krediiditaotluse vahendajana Sinu ja krediidiandjatest koostööpartnerite vahel. Pärast krediiditaotluse kättesaamist veendub Laenuvahendaja, et krediiditaotlus on täielik, ja võimalusel kontrollib kättesaadavatest avalikest andmebaasidest (nt Krediidiinfo Creditinfo Eesti AS, Krediidiregister OÜ) Sinu krediidiandmeid ning kas Sa vastad mõne krediidiandja poolt kehtestatud üldistele nõuetele. Laenuvahendaja ei teosta üksikasjalikku krediidivõimelisuse hindamist ega hinda, kas Sa kvalifitseerud krediidilepingu sõlmimiseks krediidiandjatega. Nimetatud toiminguid teostavad krediidiandjad. Seega Sa mõistad ja kinnitad, et Laenuvahendaja ei saa garanteerida, et krediidiandjad Sinu krediiditaotluse rahuldavad.

Kui krediidiandjad Sinu krediiditaotluse aktsepteerivad, edastavad nad krediidipakkumise Laenuvahendajale Veebilehe kaudu. Pärast krediidipakkumiste kättesaamist Sul on võimalik vabalt valida krediidiandja, kellega Sa soovid lepingu sõlmida. Krediidipakkumise saamine ei kohusta Sind sõlmima lepingut ühegi krediidiandjaga.

Pärast seda, kui Sa oled valinud Veebilehe kaudu saadud krediidipakkumistest Sulle sobiva, suunatakse Sind edasi krediidiandja veebilehele, kus krediidiandja kogub kokku vajalikud dokumendid Sinu kohta ja sõlmib Sinuga krediidilepingu.

Laenuvahendaja edastab Sinu krediiditaotluse kõigile krediidiandjatele, kelle üldistele nõutele vastab Sinu krediiditaotlusel esitatud info. Laenuvahendaja teavitab Sind, kui Sinu krediiditaotlus ei vasta ühegi krediidiandja kriteeriumidele, ning kui selle põhjuseks on krediidiinformatsiooni registrites sisalduvad andmed, siis teatab ka teabe allika. Kui Sinu krediiditaotlus edastatakse vähemalt ühele krediidiandjale, siis sellist teadet Sulle ei saadeta.

Teenus on Sulle tasuta ning Laenuvahendaja saab tasu otse krediidiandjatelt, kellest Laenuvahendaja tegutseb sõltumatult eesmärgiga leida Sulle kõige soodsam krediidipakkumine. Krediidiandjatelt saadava tasu täpne suurus määratakse Laenuvahendaja ja krediidiandja vahel sõlmitavas lepingus protsendina Sulle väljamakstavast krediidi summast.

Krediidi taotlemise protsessi käigus võib Laenuvahendaja võtta Sinuga ühendust telefoni, e-posti või SMS-i teel vastavalt Privaatsuspoliitikaga täpsemalt reguleeritud korrale.

Teenuse kasutamine ja registreerumine

Teenuse teatud osade kasutamise õiguse omandamine (nt krediiditaotluse esitamine eeldab Sinu registreerumist Teenuse kasutajana. Registreerimist nõudva Teenuse kasutamise eelduseks on, et Sa oled teovõimeline ja vähemalt 18-aastane isik. Teenuse taotlemisel kinnitad Sa samuti, et oled Eesti resident.

Registreerimisprotsessi ning krediiditaotluse esitamise käigus Sul palutakse esitada mitmesuguseid andmeid, mille Sa oled kohustatud esitama. Andmed, mille esitamist Sinult Teenuse jaoks registreerumisel ning Teenuse kasutamiseks nõutakse, peavad olema tõesed. Valeandmete esitamine on keelatud ja võib tuua kaasa negatiivseid tagajärgi, nagu võimatus saada krediidipakkumisi või keeld Teenust edaspidi kasutada. Registreerimisel valid Sa endale kasutajanime ning saad esialgse salasõna, mis saadetakse SMS-i teel esitatud telefoninumbrile. Sa saad muuta oma salasõna Veebilehe kaudu. Sa oled vastutav oma salasõna hoolika ja saladuses säilitamise eest ning kõigi toimingute eest, mida Teenuse kasutamisel tehakse Sinu kasutajatunnustega. Kui Sa avastad või kahtlustad, et Sinu kasutajatunnuste turvalisust on rikutud või väärkasutatud, pead Sa viivitamata teatama sellest Laenuvahendajale. Laenuvahendajal on õigus Sinu kasutajatunnused igal ajal peatada või tühistada ilma eelneva etteteatamiseta, kui ta usub et kasutajatunnuseid on kasutanud vale isik või on neid kasutatud Tingimustele mittevastavalt.

Sa mõistad, et Teenust saab kasutada üksnes kontole sisse logides.

Taotledes krediiti Teenuse kaudu, Sa nõustud ja kinnitad, et Laenuvahendaja ja krediidiandjad kontrollivad Sinu krediidiinfo registris(-tes) sisalduvat krediidireitingut (sh võimalikke maksehäireid) ning edastavad sellega seoses krediidiinfo registrile(-tele) Sinu isikuandmeid. Samuti nõustud Sa, et Laenuvahendaja võib kontrollida Sinu telefoninumbri õigsust. Niivõrd, kuivõrd selliseid kontrolle teostab Laenuvahendaja, Sa annad nõusoleku ja kinnitad, et Laenuvahendaja võib edastada kontrolli tulemusel saadud informatsiooni oma krediidiandjatest partneritele.

Enne Teenuse kaudu krediidi taotlemist pead Sa analüüsima hoolikalt oma sissetulekuid ja peamisi elamiskulusid nii, et Sa saaksid arvutada sobiva taotletava krediidi igakuise tagasimaksesumma. Tagasimakseperiood mõjutab igakuiste krediidimaksete summat ja aastast intressimäära.

Tingimustega nõustumisel volitad Sa Laenuvahendajat saama krediidiandjatelt infot krediidiotsuste kohta Sinuga seoses, samuti saama krediidiotsustega ja Sinuga seotud infot krediidiandjatelt, krediidiinfo registritest, avalikest registritest, mida peavad ametiasutused või muud isikud.

Krediiditaotluse esitamisel viib Laenvahendaja läbi esitatud informatsiooni esmase automatiseeritud kontrolli, sh teostab kontrolli, et Sa ei ole finantssanktsiooni subjektide nimekirjas (kui Sa oled finantssanktsiooni subjekt, siis Sinu andmeid krediidiandjatele ei edastata ning ärisuhe Sinuga jääb loomata) ning kontrollib Sinu poolt laenutaotluses esitatud andmete vastavust temaga koostööd tegevate krediidiandjate nõuetele. Laenuvahendaja edastab krediiditaotluse nendele temaga koostööd tegevatele krediidiandjatele, kelle nõuetele krediiditaotlus vastab. Selgitame, et reeglina ei anna Laenuvahendaja krediidiandjatest partnerid krediiti taotlejatele, kellel on halb krediidireiting. Seetõttu, kui Sul on halb krediidireiting, siis tõenäoliselt ei saadeta Sinu krediiditaotlust ühelegi krediidiandjale.

Krediidiandjad hindavad neile Laenuvahendaja poolt edastatud informatsiooni, kohaldades nende endi poolt kehtestatud sisemisi protseduure ja protsesse. Esmane krediidipakkumine tehakse informatsiooni põhjal, mille Sa esitad krediidiandjatele Veebilehe kaudu. Oluline on esitada tõest informatsiooni, vastasel juhul, kui tegelik info ei vasta sellele, mis Sa esitasid krediiditaotluses, võib krediidiandja keelduda krediidi andmisest. Laenuvahendajal puudub võimalus mõjutada krediidiandjate protsesse seoses Sinu krediidivõimelisuse hindamisega ja krediidi andmisega.

Krediidiandjate poolt esitatud kõigi krediidipakkumistega saad Sa tutvuda Veebilehe kaudu.

Sa saad valida Sulle läbi Veebilehe tehtud potentsiaalsetest pakkumistest välja Sinu eelistatud krediidipakkumise. Kui Sa klõpsad Veebilehel vastavale krediidipakkumisele, suunatakse Sind edasi krediidiandja kasutajakeskkonda. Sinu poolt valitud krediidiandja võib nõuda Sinult täiendavat informatsiooni, et enne krediidilepingu sõlmimist selgitada välja Sinu sobivus ja krediidivõimelisus. Krediidileping allkirjastatakse krediidiandja kasutajakeskkonnas ilma Laenuvahendaja osaluseta. Krediidilepingu saab allkirjastada ka digitaalselt, kui krediidiandja seda võimaldab.

Krediidilepingu sõlmimisel tuvastab krediidiandja Sinu isiku ja kohaldab asjakohaseid ja seadusega nõutavaid hoolsusmeetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Arvestades, et Laenuvahendaja on kohustatud isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide mõistes, siis tugineb Laenvahendaja Sinu suhtes nimetatud regulatsioonidega ettenähtud hoolsusmeetmete kohaldamisel krediidiandjatelt Sinuga krediidilepingu sõlmimisel saadud andmetele. Kui Sa ei esita krediidiandjale soovitud informatsiooni või esitad tõele mittevastavat informatsiooni, siis see võib välistada Sulle krediidi andmist ning samuti võib viia selleni, et Sul keelatakse edaspidi Teenust kasutada.

Ajavahemik, mille jooksul krediidisumma pärast krediidilepingu sõlmimist Sinu pangakontole laekub, on mõnest tunnist mõne päevani. Laenuvahendaja ei oma kontrolli selle üle. Laenuvahendaja ei osale rahaliste vahendite ülekandmises krediidiandjalt Sulle ning seda teostab üksnes krediidiandja ise.

Tühistamisõigus

Sul kui tarbijal on õigus taganeda Tingimustest 14 päeva jooksul nendesse astumisest ja nendega nõustumisest arvates, esitades Laenuvahendajale kirjaliku taotluse. Teavitamaks Laenuvahendajat Tingimustest taganemise soovist on Sul võimalik kasutada taotluse vormi, mille leiab aadressilt www.vordleja.ee.

Sul on õigus lõpetada Tingimused ja tühistada Teenus igal ajal, teavitades Laenuvahendajat sellest kirjalikult 14 päeva ette.

Kui Sul on tühistamise ajal aktiivseid krediiditaotlusi, peatab Laenuvahendaja vahenduse protsessi, deaktiveerib krediidiandjatelt saadud krediidipakkumised ja lõpetab Sulle Teenuse osutamise.

Teenuse lõpetamisel võib Laenuvahendaja oma täielikul äranägemisel kustutada Sinu registreeringu Veebilehel ja Sinu juurdepääsu Teenusele, informatsiooni esitatud krediiditaotluste ja saadud krediidipakkumiste kohta, tingimusel, et selle informatsiooni säilitamine ei ole vajalik selleks, et Laenuvahendaja saaks täita oma seadusest tulenevaid kohustusi Sinu või krediidiandja ees või kui informatsiooni säilitamise nõue ei tule kohaldatavast õigusest või kui Laenuvahendajal on õigustatud huvi sellise informatsiooni säilitamiseks.

Teenuse kasutusõigus

Laenuvahendaja annab Sulle Tingimustega määratletud piiratud, tagasivõetava ja mitteeksklusiivse õiguse kasutada Teenust, Veebilehte ning nende kaudu kättesaadavat sisu üksnes isiklikel eesmärkidel ja kooskõlas käesolevate Tingimuste ning Teenuses või Veebilehel sisalduvate võimalike täiendavate tingimustega ja juhistega.

Sul on õigus vaadata ja sirvida Teenust, Veebilehte ja sisu, mis on kättesaadav selle kaudu. Sul ei ole õigust nimetatud sisu muuta ega seda mis tahes viisil, osaliselt või selle olemasoleval kujul kopeerida, jagada, levitada, edastada, avalikult esitada või muul viisil avaldada, välja arvatud juhul, kui käesolevad Tingimused seda selgesõnaliselt lubavad. Kui Teenus või Veebileht sätestab selgesõnaliselt võimaluse jagada sisu sotsiaalmeedia kaudu (nn sotsiaalmeedia nuppudega), ei käsitleta sellise sisu jagamist käesolevate Tingimuste rikkumisena.

Sul on keelatud Veebilehe või Teenuse funktsionaalsusi katkestada või üritada neid katkestada, häirida või üritada häirida nende toimimist muul viisil, ega takistada Veebilehe või Teenuse kasutamist teiste kasutajate poolt (näiteks Veebilehte või Teenust muutes, paigutades sinna ajastatult käivituvat pahavara, viiruseid või muid materjale, mis sisaldavad Veebisaidi või Teenus tarkvara struktuuri mõjutavaid komponente või funktsionaalsusi).

Sul on keelatud kasutada Teenust või Veebilehte ebaseaduslikuks tegevuseks (nt rämpspostituste saatmiseks või muuks ebaseaduslikuks andmeedastuseks või teiste kasutajate isikuandmete kogumiseks või säilitamiseks).

Laenuvahendaja ei vastuta sisu eest, mida Sa Teenuse raames edastad, avalikustad ja esitad. Sa vastutad selle eest, et informatsioon ja sisu, mis Sa Teenuse raames või Veebilehe kaudu edastad, avalikustad ja esitad on tõene ja täpne ning et Sul on piiramatu õigus või kasutusõigus sellisele infole ja sisule, kaasa arvatud õigus esitada seda liiki informatsiooni või sisu Laenuvahendajale ja anda Laenuvahendajale õigus vabalt ning ilma täiendava hüvitiseta ega volituseta, edastada seda informatsiooni või sisu (tervikuna või osaliselt) Laenuvahendaja krediidiandjatest partneritele ja teistele partneritele. Sa loobud kõigist Sinu poolt Veebilehel või Teenuse raames avaldatud, sinna esitatud või edastatud sisuga seotud nõuetest Laenuvahendaja vastu. Sa kohustud hoidma Laenuvahendajat vabana kõikidest võimalikest nõuetest ning hüvitama Laenuvahendajale kõik võimalikud kahjud, mis võivad tekkida sellest, et Sa esitad Teenuse raames või Veebilehel ebaõigeid või ebatäpseid andmeid.

Vastutuse piirangud

Laenuvahendaja eesmärk on pakkuda Sulle järjepidevat ja katkestusteta Teenust. Samas ei anna Laenuvahendaja mingeid tagatisi Teenuse või Veebilehel funktsionaalsuste või nende sisu osas; Teenuseid ja Veebilehte ning nende sisu pakutakse põhimõttel „nagu on“. Laenuvahendaja ei vastuta Teenuse ja Veebilehe katkestusteta, reaalajas toimuva või häireteta kättesaadavuse eest kasutajatele. Samuti ei vastuta Laenuvahendaja Teenusega ja Veebilehe kaudu edastatava informatsiooni või sisu õigsuse, usaldusväärsuse, vigade, vähesuse, ebatäpsuse või muude puuduste ning neid puudutavate õiguste rikkumiste eest. Laenuvahendaja jätab endale õiguse veebisisu, juhiste ja reeglite muutmiseks, redigeerimiseks, värskendamiseks ja parandamiseks, Sind sellest eraldi teavitamata.

Laenuvahendaja ei vastuta ka võimalike krediidiandjatest partneritelt saadud krediidipakkumiste ega krediidiga seotud lepingute või kokkulepete eest. Sulle antava krediidi summa võib taotletud krediidisummast erineda (krediidiandjad võivad pakkuda Sulle väiksemat krediidisummat kui Sa oled taotlenud).

Teenus on kättesaadav ainult Eesti residentidele. Asjaolu, et Veebileht võib olla kättesaadav mõnes teises riigis või mõnes teises keeles ei tähenda, et Laenuvahendaja oleks aktiivselt Teenust reklaaminud ja pakkunud teiste riikide residentidele, kus tal ei ole tegevusluba krediidivahendusteenuse osutamiseks.

Teenus ja Veebileht ning nende toimivus või mõned funktsionaalsused võivad sõltuda kasutaja seadme ühilduvusest, võrgu ühendusest ja sisu formaadist(-tidest).

Laenuvahendaja ei vastuta mis tahes otsese ega kaudse kahju eest, kahju eest, mis tuleneb kahju hüvitamise kohustusest või eririskiga seotud kahju eest (sh ärivõimaluste kaotusest, lepingu lõpetamisest, saamata jäänud tulust, andmete kaotsiminekust või äritegevuse katkemisest tulenev kahju), mille põhjuseks on Teenuse ja Veebilehe, sh kogu sisu, mis neis sisaldub või mille Sina Teenuse raames ja Veebilehe kaudu esitad, kasutamine või kasutamise võimatus, samuti Tingimused, sõltumata sellest, kas kahju tuleneb lepingust, õiguste rikkumisest, hooletusest või muust ning hoolimata sellest, et Laenuvahendajat on sellise kahju võimalikkusest eelnevalt teavitatud. Igal juhul on Laenuvahendaja vastutus alati piiratud kohaldatava õiguse kohustuslike sätetega kehtestatud maksimaalse vastutusega.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Tingimuste rikkumise korral on Sul õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Pooled püüavad lahendada mis tahes vaidlused ennekõike läbirääkimiste teel.

Sul on võimalik esitada Laenuvahendajale kaebusi seoses Teenusega:

Telefoni teel või kohtumisel esitatud pretensioonid tuleb esitada koos põhjendustega kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. See oluliselt vähendab võimalust eriarusaamiste tekkimiseks. Paberkandjal esitatud pretensioonid registreeritakse Laenuvahendaja dokumentide haldussüsteemis.

Kasutajatugi on kättesaadav esmaspäevast reedeni ajavahemikul 9.00 – 16.30, v.a. Eesti Vabariigi ametlikel puhkepäevadel.

Laenuvahendaja üritab lahendada kaebusi koostöös kasutajaga. Laenuvahendaja tegeleb kaebuste lahendamisega esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 15 päeva jooksul (isikuandmete töötlust puudutavate kaebuste korral – 30 päeva jooksul). Kui kaebuse lahendamine selle aja jooksul ei ole võimalik, Laenuvahendaja informeerib Sind sellest, selle põhjustest ning vastuse esitamse arvestuslikust ajast.

Kui vastastikkust kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis Harju maakohtus. Sul kui tarbijal on samas õigus ka pöörduda vaidluse lahendamiseks oma elukohajärgse pädeva alamastme kohtu poole.

Täiendavalt Sul on õigus pöörduda kaebusega järgnevate ametiasutuste poole:

Isikuandmete töötlemine ja küpsised

Laenuvahendaja töötleb Teenuse ja Veebilehe kaudu saadud isikuandmeid, mille oled esitanud Sina ning mis on saadud kolmandatelt isikutelt, toimides kehtivate andmekaitset reguleerivate õigusaktidega lubatud ja kohustuslikul viisil. Isikuandmete töötlemist on kirjeldatud täpsemalt Laenuvahendaja privaatsuspoliitikas.

Veebileht kasutab küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, et koguda andmeid Teenuse kasutamise või Sinu seadme kohta, nt andmed selle kohta, millal ja milliseid Teenuse osi Sa oled vaadanud, millist veebilehitsejat Sa kasutad või milliselt aadressilt Sa pöördusid Teenuse kasutamiseks, tehes seda eesmärgiga parandada ja analüüsida Teenust ning klienditugi. Küpsiste kasutamist on kirjeldatud täpsemalt Laenuvahendaja küpsiste kasutamise poliitikas.

Teenusega seotud intellektuaalomandi õigused

Teenus, Veebileht ja nende sisu, sh tekstid, kujutised, tooteteave, kaubamärgid ja sümbolid on Laenuvahendaja, selle sidusettevõtja või partnerite omand ning on kaitstud autoriõigustega, rahvusvaheliste autoriõigust käsitlevate lepingutega ja muude intellektuaalomandi õigusi puudutavate õigusaktide ja registreeringutega.

Kõik Teenust, Veebilehte ja nende sisu puudutavad intellektuaalomandi õigused (sh autoriõigused, registreeritud ja registreerimata õigused kaubamärgile, autoriõigused disainile, domeeninimed, patendid, andmebaasiõigused ja ärisaladused) ning nendest tulenev firmaväärtus kuuluvad Laenuvahendajale, selle sidusettevõtjale või partneritele. Laenuvahendaja ei anna Sulle otseseid ega kaudseid õigusi intellektuaalomandile.

Tingimuste ja teenuse muudatused

Laenuvahendajal on õigus Tingimusi igal ajal oma äranägemisel üle vaadata. Laenuvahendaja teavitab Sind planeeritud Tingimuste muudatustest vähemalt 15 päeva ette Veebilehe kaudu. Sel perioodil on Sul õigus Teenuse kasutamine lõpetada, kui Sa ei nõustu planeeritud muudatustega. Vastasel juhul loeb Laenuvahendaja et Sa oled muudatustega nõustunud ning aktsepteerid neid.

Ilma sellest ette teatamata või ilma et see tooks kaasa Laenuvahendaja vastutuse, on Laenuvahendajal on õigus muuta Teenust, Veebilehte ja nende sisu, piirata Teenuse, Veebilehe või nende funktsionaalsuste kasutamist või katkestada nende osutamine või lõpetada Teenuse, Veebilehe ja nende sisu või mis tahes nende osa või funktsiooni pakkumine tervikuna või osaliselt. Kui selgub, et Sinu tegevus on vastuolus Tingimustega, eraldi Teenuses või Veebilehel sisalduvate tingimuste või juhistega, õigusaktidega või üldise hea tavaga, on Laenuvahendajal õigus blokeerida Sinu juurdepääs Teenusele ja Veebilehele ja keelduda edaspidi Sulle Teenuse osutamisest ja Veebilehe võimaldamisest.

Muud sätted

Lepingu kehtivusaja vältel on Sul õigus nõuda igal ajal Tingimuste esitamist paberkandjal. Kui Sa seda ei nõua, on Tingimused Sulle igal ajal kättesaadavad Veebilehel viisil, mis võimaldab nende kirjalikku taasesitamist iga hetk ning Sul on võimalik teha koopia Tingimustest, mis kehtivad konkreetsel ajahetkel. Laenuvahendaja peab arvestust Tingimustes tehtud muudatustest.

Kuupäev: 12.02.2021